News

News2020-12-03T10:24:45+01:00

News items (in Dutch only)

4Jul '22

Initiële programmatheorie casestudies

4 July 2022|

Kern van het onderzoeksproject Adapt at Work is de vraag “wat werkt, voor wie en waarom in de ontwikkeling van adaptieve expertise in werkgerelateerde contexten in het hoger onderwijs? ” Op basis van de review studies is een Initiële Programma (IPT) geformuleerd voor de casestudies. Vier redenaties beschrijven de verwachte relaties van bepaalde kenmerken met [...]

4Jul '22

Start verdiepende studies

4 July 2022|

Nu de review studies worden afgerond en de casestudies ver op dreef zijn start een nieuw werkpakket met verdiepende studies. Op drie thema’s worden crosscase studies uitgevoerd: Taakcomplexiteit Door authenticiteit, taakcomplexiteit en mate van vrijheid komen lerenden continu in een situatie, waarin ze moeten leren navigeren in moeilijke situaties, en buiten hun eigen comfortzone [...]

19May '22

Uitnodiging kennisdeling sessie Adapt at Work 8 juni 2022

19 May 2022|

Op 8 juni 2022 is er weer een werkconferentie van Adapt at Work. Ook deze keer kunnen geïnteresseerden online deelnemen aan de kennisdelingssessie. We nodigen je hier van harte toe uit. Van 13.30 tot 14.30 vinden er twee kennisdelingssessies plaats: Hoe ervaren studenten hun eigen adaptieve expertise? En welke verbeteringen kunnen wij doen aan ons [...]

28Feb '22

Bericht van de projectleiding

28 February 2022|

Bericht van de projectleiding Adapt at work is in het najaar van 2020 gestart. Er is veel werk gezet en het onderzoek is in volle gang! De metareview naar de ontwikkeling van adaptieve expertise en de realist review naar onderwijskundige interventies (werkpakket 1 en 2) zijn uitgevoerd. Op basis van deze  reviewstudies en praktijk [...]

28Feb '22

Wat verstaan we onder adaptieve expertise?

28 February 2022|

Werkpakket 1 legt de basis: wat verstaan we onder adaptieve expertise  In werkpakket 1 leggen we momenteel de laatste hand aan de twee reviewstudies: één over het concept adaptieve expertise en één over meetinstrumenten om adaptieve expertise te meten. In de consortium meeting in december 2021 hebben we de voorlopige resultaten gepresenteerd en als [...]

28Feb '22

Hoe ontwikkelt zich adaptieve expertise ontwikkeling tijdens werkplekleren?

28 February 2022|

Werkpakket 2 graaft dieper: hoe ontwikkelt zich adaptieve expertise ontwikkeling tijdens werkplekleren  In werkpakket 2 hebben we de afgelopen tijd gewerkt aan de analyse en synthese van de informatie uit de verschillende artikelen die we voor de review geïncludeerd hebben. Uiteindelijk zijn 8 relevante publicaties grondig en systematisch doorgenomen. Uit deze artikelen is zoveel [...]

4Feb '22

Nieuws vanuit werkpakket 3

4 February 2022|

WP3 baant de weg voor de casestudies In een dakpanconstructie met het team van WP4, heeft WP3 van oktober 2021 tot en met januari 2022 een sprintje getrokken op weg naar de start van de casestudies.  Het Plan van Aanpak voor de casestudies is gereed. Op 31 januari hebben de casus-eigenaren de instrumenten en [...]

6Jul '21

Nieuws vanuit de werkpakketten

6 July 2021|

WP1: Review naar adaptieve expertise In de vorige nieuwsbrief lieten we weten dat we vanuit de werkpakket 1, de review naar adaptieve expertise twee sporen ingezet hebben: 1: Een meta-review. We maken een review van de bestaande reviews om antwoord te vinden op vragen zoals: Hoe wordt adaptieve expertise geoperationaliseerd? Welke andere concepten houden [...]

23Mar '21

Aangepaste planning door COVID

23 March 2021|

De start van het project heeft plaats gevonden onder het gesternte van de COVID-19 crisis. Hoewel de eerste werkpakketten vooral uit literatuurstudie en verkenning bestaan, heeft de voortgang van het project wel van corona te lijden gehad. Geen ernstig zieken gelukkig in het consortium, maar toch hebben veel collega’s hinder ondervonden van de lock-down. [...]

15Mar '21

Nieuws vanuit de werkpakketten

15 March 2021|

Focus gevonden review studie naar de ontwikkeling van adaptieve expertise (WP1) Deze review beoogt te verhelderen wat we precies bedoelen met adaptieve expertise ontwikkeling, welke karakteristieken bijdragen aan de ontwikkeling van adaptieve expertise, waarbij we oog hebben voor eventuele disciplinaire verschillen. In september 2020 zijn we dan ook gestart met een conceptuele verkenning van [...]

15Mar '21

Terugblik consortiumbijeenkomst december 2020

15 March 2021|

Afgelopen december hebben we onze tweede consortium bijeenkomst gehouden met interne betrokkenen. In deze bijeenkomst hebben we stilgestaan bij de voortgang van het project, het procesvertrouwen dat we met elkaar hebben, zijn we inhoudelijk in gesprek geweest over adaptieve expertiseontwikkeling èn hebben we een eerste verkenning over adaptieve expertise ontwikkeling in de eigen casussen [...]

9Dec '20

Projectsite Adapt at Work live!

9 December 2020|

Adapt at Work heeft de beschikking over een eigen website èn eigen logo. En daar zijn we best trots op! Via deze website willen we belanghebbenden en belangstellenden in Nederland en daarbuiten informeren en inspireren over de ontwikkeling van adaptieve expertise in het hoger onderwijs middels updates over de voortgang in ons project. Ook [...]

1Oct '20

Uit de startblokken

1 October 2020|

Adapt at Work is nu echt uit de startblokken! We zien dat de werkpakketten steeds meer scherpte krijgen. Werkafspraken zijn gemaakt, rollen aangescherpt en eerste conceptuele verkenningen gedeeld. We zijn het erover eens dat adaptieve expertise vanuit verschillende kanten bekeken kan worden. Om zicht te krijgen op de breedte van dit concept en het gebruik [...]

22Jul '20

Drie toekenningen voor praktijkgericht onderzoek hoger onderwijs

22 July 2020|

Bericht van Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) De programmacommissie hoger onderwijs van het NRO heeft subsidie toegekend aan drie praktijkgerichte onderzoeken naar het hoger onderwijs. In totaal is er €2.625.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek binnen de volgende thema’s: (1) professionele ontwikkeling van docenten, (2) toegankelijkheid van het hoger onderwijs en (3) flexibel onderwijs. Adapt at Work [...]

1Jul '20

Gestart: NRO onderzoeks­project Adapt at Work

1 July 2020|

Eindelijk! Vandaag 1 juli is de officiële start van ons onderzoeksproject Adapt at Work. We gaan 3,5 jaar lang (ontwerp-)onderzoek doen naar adaptieve expertise en de ontwikkeling ervan in werk-gerelateerde contexten in met name bachelor- en masteropleidingen. Dit doen we in een consortium van Avans Hogeschool, Fontys Hogescholen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), [...]

Newsletter (in Dutch only)

Want to stay up to date on news about the Adapt at Work project?

We will send regular newsletters with the most important updates and publications.

Sign up for newsletter

Previous newsletters

01/09/2020 – Nieuwsbrief september

Go to Top