WP1: Review naar adaptieve expertise

In de vorige nieuwsbrief lieten we weten dat we vanuit de werkpakket 1, de review naar adaptieve expertise twee sporen ingezet hebben:

1: Een meta-review. We maken een review van de bestaande reviews om antwoord te vinden op vragen zoals: Hoe wordt adaptieve expertise geoperationaliseerd? Welke andere concepten houden verband met adaptieve expertise? Welke karakteristieken (persoonlijke- , taak- of organisatorische) hebben invloed op adaptieve expertise? Hoe ontwikkel je adaptieve expertise in je loopbaan van novice tot expert?

Op dit moment screenen we 109 artikelen full-tekst (overgebleven van de 2259 artikelen waarvan titel en abstract zijn gescreend). Inzichten uit de eerste 3 geïncludeerde reviews hebben we gedeeld op de consortiumbijeenkomst van 9 juni jl.
Het blijkt dat ‘adaptive expertise’ en ‘adaptive performance’ daarin op een verglijkbare manier worden geoperationaliseerd, maar dat dit twee verschillende literatuurstromen lijken te zijn. Aan ons om de brug te gaan slaan.

Daarnaast zien we in deze eerste geïncludeerde reviews karakteristieken van taken die gerelateerd zijn aan adaptieve expertise ontwikkeling, zoals complexiteit en flexibiliteit. Ook zien we karakteristieken van het leerklimaat, zoals gebruik van feedback en leiderschapsstijl. Tot slot zien we een relatie met persoonskenmerken, zoals cognitieve vaardigheden en regulatieve processen.

Inmiddels hebben we alweer nieuwe reviews geïncludeerd wat ongetwijfeld weer nieuwe inzichten gaat brengen. In december presenteren we graag de definitieve resultaten van dit werkpakket.

2: Middels een tweede zoekstrategie zijn we op zoek naar meetinstrumenten gerelateerd aan adaptieve expertise. We zijn op zoek naar antwoord op de vragen: welke meetinstrumenten zijn er om (de ontwikkeling van) adaptieve expertise te meten? Hoe wordt adaptieve expertise in deze meetinstrumenten geoperationaliseerd? Welke domeinverschillen worden gezien bij het meten van adaptieve expertise en hoe kunnen deze verschillen verklaard worden?

De tweede zoekstrategie naar meetinstrumenten heeft bij een eerste search 106 artikelen opgeleverd die gescreend zijn op titel en abstract. Er bleven 23 artikelen over. We willen deze zoekstrategie nog wat uitbreiden.
Een doorkijk naar de eerst 23 artikelen die geselecteerd zijn voor full-tekstscreening laat zien dat er vragenlijsten uitkomen met stellingen op een Likertschaal, observatielijsten met stellingen op een Likertschaal, pre- en post testen (voor hele groepen/klassen) om voortgang van adaptieve expertise te meten en design scenario’s waarbij een situatieschets wordt gevolgd door een aantal vragen.

Onze (voorlopige) uitkomsten delen we met werkpakket 2, 3 en 4, zodat onze resultaten gebruikt kunnen worden voor het opzetten van het onderzoek naar de casussen.

WP2: Realist review naar adaptieve expertise ontwikkeling en werkplekleren

In werkpakket 2 hebben we de afgelopen tijd gewerkt aan het opstellen van een initiële programmatheorie en het beoordelen van titels en abstracts voor inclusie in de realist review. Voor de vorming van de initiële programma theorie hebben we een aantal sleutelpublicaties gebruikt en onze bevindingen gedeeld met de klankbordgroep. Uit de discussie met de klankbordgroep kwam naar voren dat het begrip adaptieve expertise op veel verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden en dat er nadere definiëring nodig is vanuit WP1 en WP2. Hoe de relatie tussen adaptieve expertise ontwikkeling en werkplekleren eruit ziet verwachten we de komende tijd in kaart te kunnen brengen vanuit de verzamelde literatuur.

Uit de eerste zoekopdracht rondom adaptieve expertise ontwikkeling en werkplekleren zijn 62 documenten geselecteerd. Deze worden in zijn geheel gelezen en beoordeeld of ze geschikt zijn voor de beantwoording van onze onderzoeksvraag. Daarnaast hebben we een tweede zoekopdracht uitgevoerd rondom het begrip ‘adaptive performance’ in relatie tot werkplekleren wat nog eens 10 extra documenten heeft opgeleverd die in zijn geheel gelezen en beoordeeld worden. Ook hier zien we dat er diverse interpretaties zijn van zowel het begrip adaptieve expertise als werkplekleren. Vanuit WP2 verwachten we de komende tijd meer helderheid te krijgen hoe er in verschillende domeinen mee gewerkt wordt.

WP3: op weg naar de casestudies

WP3 staat in de startblokken voor het ‘echte werk’ nu de resultaten van de reviewstudies in zicht zijn. De reviewstudies leveren in onze realist approach de zogenaamde Initiële Realist Programma Theorie (IRPT); dat wil zeggen het kijkkader voor de casestudies. In WP3 ontwerpen we de methodiek voor het testen van deze IRPT. We formuleren onderzoeksvragen en instrumenten waarmee we in de cases data kunnen verzamelen die hopelijk een antwoord geven op de onderzoeksvraag.

Een willekeurig voorbeeld ter illustratie: uit de reviews blijkt bijvoorbeeld dat sense making (het creëren van betekenis) een belangrijke component is van adaptieve expertise. Bovendien is er een vermoeden dat docenten een stimulerende rol kunnen hebben op de ontwikkeling van sense making onder studenten in werkplekleren. Echter, hoe dit precies werkt tijdens werkplekleren bij studenten is nog niet duidelijk. Onze onderzoeksvraag zou dan kunnen luiden: wat werkt in de ontwikkeling van sensemaking onder studenten, hoe en waarom? Welke rol spelen docenten hierin?

Aan WP3 om uit te denken in welke cases we deze vraag beantwoord zouden kunnen krijgen en middels welke dataverzamelingsinstrumenten we data verzamelen die bijdragen aan een antwoord. Zo proberen we (in WP4) stukjes IRPT om te bouwen naar programma-theorieën op basis van verschillende ‘toetsen’ in (een deel van) de cases. WP5 gaat vervolgens in een cross-case analyse verbanden leggen tussen bevindingen in de cases en tussen de uitkomsten van de verschillende IRPT toetsen.

Op weg naar een ‘ready-to-go’ casestudy methodiek zetten we in het najaar een aantal stappen. Alles in nauw overleg met de case-eigenaren.

  1. De kernonderzoekers van WP1, WP2, WP3 en WP4 komen bij elkaar om de resultaten van de reviews om te bouwen naar een IRPT (sept 21)
  2. WP3 bouwt deze IRPT om naar onderzoeksvragen te beantwoorden in de case studies (sept/okt 21)
  3. WP3 en WP4 leggen de IRPT en onderzoeksvragen in een workshop voor aan realist expert Bruno Marchal (okt 21)
  4. WP3 selecteert dataverzamelingsinstrumenten bij de set te onderzoeken vragen en maakt een raamwerk voor de case studies (nov 21).
  5. WP3 zorgt voor ethische goedkeuring van het onderzoeksplan.
  6. WP3 presenteert en bediscussieert de aanpak consortium breed (dec 21).

Ervaringen en beelden van professionals in de praktijk (WP7)

We willen graag meer te weten komen over wijze waarop professionals omgaan met ongebruikelijke, onverwachte, complexe situaties waarin ‘normaal’ aanpassingsvermogen niet volstaat. Wat vraagt het van hen, wat hebben zij nodig vanuit hun werkomgeving, en hoe denken zij dat (toekomstige) professionals dit kunnen leren.

In een aantal interviews met ervaren professionals uit verschillende sectoren willen wij hun beelden en verhalen ophalen. Elk interview maken we in oktober openbaar beschikbaar via een podcast. We interviewen een business consultant, een docent hoger onderwijs, een arts, een automotive engineer, twee verpleegkundigen en hopelijk nog professionals uit twee andere sectoren. Met die laatsten zijn we nog in overleg.

Met de interviews in de vorm van podcasts hopen we het gesprek binnen en buiten het consortium te stimuleren. Daarnaast vormen ze input voor het onderzoeksteam om te kunnen schakelen tussen literatuur en praktijk.

Als volgende stap denken we aan het verwerken van fragmenten uit de podcasts in een volgende podcast waarin we de literatuurstudie en de praktijk verbinden. En we denken na over het bespreken van de podcasts samen met studenten, om te leren van hun perspectief.

Het interviewen doen we samen met promovendi uit ons netwerk: Amber Walraven, Lejo Buning, Esther van Dijk en Sofie van den Hombergh. Dat maakt het extra interessant.

Met de podcasts dopen we de Adapt at Work Werkplaats. Daarin verbinden we de wetenschappelijke kennisontwikkeling met de aanwezige praktijkkennis en -ervaring en maken we de onderzoeksresultaten praktisch bruikbaar voor het hoger onderwijs en de professionals in de sectoren en beroepen waar wij voor opleiden. Daarmee willen we bijdragen aan de legitimatie en verankering van het onderzoek binnen het hoger onderwijs, aan leven lang ontwikkelen van professionals en het verstevigen van ons netwerk.

More news