Focus gevonden review studie naar de ontwikkeling van adaptieve expertise (WP1)

Deze review beoogt te verhelderen wat we precies bedoelen met adaptieve expertise ontwikkeling, welke karakteristieken bijdragen aan de ontwikkeling van adaptieve expertise, waarbij we oog hebben voor eventuele disciplinaire verschillen. In september 2020 zijn we dan ook gestart met een conceptuele verkenning van expertiseontwikkeling (algemeen), naar adaptieve expertise. In de afgelopen maanden heeft de review steeds meer vorm gekregen. Nadat we focus hadden aangebracht in onze review, bleek dat er al meerdere reviews geschreven waren op dit gebied. Hier weer een vergelijkbare review aan toevoegen leek ons geen goed idee. Daarom hebben we nu twee sporen ingezet.
1: Allereerst een meta-review. We maken een review van de bestaande reviews om antwoord te vinden op vragen zoals: Hoe wordt adaptieve expertise geoperationaliseerd? Welke andere concepten houden verband met adaptieve expertise? Welke karakteristieken (persoonlijke- , taak- of organisatorische) hebben invloed op adaptieve expertise? Hoe ontwikkel je adaptieve expertise in je loopbaan van novice tot expert? In de volgende nieuwsbrief hopen we reeds de eerste resultaten te laten zien.
2: Daarnaast vinden we het belangrijk dat we het onderzoek dat expliciet ingaat op het meetbaar maken van adaptieve expertise in beeld hebben.  Hier verwachten we geen antwoord op krijgen middels de meta-review. Daarom gaan we met een andere zoekstrategie opzoek naar meetinstrumenten gerelateerd aan adaptieve expertise.
Op dit moment zijn we de 1151 artikelen die uit de eerste zoekstrategie (meta-review) zijn gekomen aan het screenen op titel en abstract. Daarnaast zijn we de zoekstrategie naar meetinstrumenten aan het opzetten. Na een periode van ‘zoeken naar de goede focus’, zijn we nu ‘voortvarend aan het werk’!

Eerste theorieën gevormd over de ontwikkeling van adaptieve expertise in werk-gerelateerde contexten (WP2)

In werkpakket 2 voeren we een realist review naar de relatie tussen werkplekleren en adaptieve expertise ontwikkeling. De afgelopen periode hebben we  eerste theorieën ontwikkeld over wat werkt en waarom in de ontwikkeling van adaptieve expertise in werk-gerelateerde contexten. Dit hebben we gedaan op basis van de uitgevoerde netwerkanalyses en een aantal sleutelartikelen. Binnenkort zullen we deze eerste theorieën voorleggen aan onze klankbordgroepleden. Deze theorieën zullen input vormen voor het data-extractie formulier voor full-tekst screening van geïncludeerde artikelen voor de reviewstudie. Daarnaast is een eerste zoekstrategie in drie verschillende databases uitgevoerd om relevante literatuur te verzamelen. In deze eerste actie zijn 1943 unieke documenten gevonden en zijn we begonnen met het screenen van de titels en abstracts voor de inclusie in de review. In de komende maanden verwachten we de eerste resultaten te verwerken en daarmee input te leveren voor werkpakket 3 en 4.

Voorbereidingen op de case studies in volle gang (WP3)
De keuze om de case studies een semester later te laten starten, namelijk in januari 2022, geeft WP3 (ontwikkeling van methodologie voor de casestudies) iets meer ruimte voor een gedegen ontwikkeling van de case study methodiek en de dataverzamelingsinstrumenten. We zien uit naar de resultaten van de review studies waarmee we concreter invulling kunnen gaan geven aan de onderzoeksopzet voor de case studies.
Maar, we staan niet ‘on hold’. In de tussentijd leggen we contacten met de case eigenaren om de mogelijkheden voor onderzoek in de verschillende cases te verkennen. Verder werken we aan een gezamenlijke database voor het opslaan en beheren van de onderzoeksdata. We testen momenteel in een testomgeving van het programma Research Drive (SURF) of dit programma inderdaad biedt wat we als project nodig denken te hebben. Tot slot overwegen we in het najaar een workshop te organiseren voor geïnteresseerde projectdeelnemers over de realist approach. Dit met als doel om met een gedeelde ‘realist’ blik de case studies in te kunnen gaan.

Op weg naar een praktische toepassing in de Adapt at Work werkplaats (WP7)
In werkpakket 7 Valorisatie willen we de onderzoeksresultaten en inzichten die voortkomen uit het project Adapt at Work, praktisch relevant en toepasbaar maken voor het hoger onderwijsveld en voor de professionals in de sectoren en beroepen waar wij voor opleiden. Dat doen we in de, voorlopig digitale, Adapt at Work Werkplaats.
De activiteiten in de werkplaats zijn gericht op het actief verbinden van de wetenschappelijke kennisontwikkeling met de aanwezige praktijkkennis en -ervaring. Dat doen we zo dat we de reflectie op onze praktijken en het gesprek daarover stimuleren. We richten ons daarbij op onze projectgenoten, op collega’s in onze onderwijsinstellingen en op ons netwerk.
We beginnen met interviews over ‘adaptieve expertise’ met professionals werkzaam in verschillende sectoren en met onderwijsprofessionals die hiertoe opleiden. Welke voorbeelden kunnen zij geven uit hun praktijk van situaties of veranderingen die onvoorspelbaar, nieuw, complex en ongebruikelijk zijn? Wat vraagt dat van hen? En hoe doen collega’s dat? Wat zegt het opleidingsprofiel hierover? En is het wenselijk om in de opleiding aandacht te hebben voor de ontwikkeling van ‘adaptieve expertise’? Dit maken we beschikbaar via losse podcasts of videofragmenten en brengen dit later samen in een ‘documentaire’ in audio of video. Zijn er professionals die u ons zou willen aanbevelen voor een interview? Mail ons via info@adaptatwork.nl.
Ook zijn wij op zoek naar mensen die (promotie)onderzoek doen dat relatie heeft met ‘adaptieve expertise’ bij bepaalde doelgroepen. Wij zouden graag met hen samenwerken bij het doen van interviews. Kent u iemand, dan horen we dat graag via info@adaptatwork.nl.
Met de activiteiten in de Adapt at Work Werkplaats willen we bijdragen aan de legitimatie en verankering van het onderzoek binnen de HO-sector, aan leven lang ontwikkelen van professionals en het verstevigen van ons netwerk.

Meer nieuws